Algemene Voorwaarden Venera (Digital Spark)

Voor al onze diensten op het gebied van webbeheer en consultancy gelden de volgende algemene voorwaarden:

1. Venera is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies (van data) veroorzaakt door gebruik van onze diensten.

2. Onze diensten worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen Venera en de klant.

3. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie aan Venera.

4. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5. Bij niet-tijdige betaling behoudt Venera het recht om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

6. Venera behoudt zich het recht voor om de prijzen voor diensten aan te passen met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de klant.

7. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten blijven eigendom van Venera.

8. Het is klanten niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Venera onze diensten te kopiëren, reproduceren of door te verkopen.

9. Geschillen tussen Venera en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten tussen Venera en de klant.